Kvkk

KİŞİSEL VERİN KORUNMASI

DORA BİYOTEKNOLOJİ AR-GE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DORA”) , “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami ölçüde hassasiyet göstermekte ve verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem vermektedir.

 1. Kişisel Veri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. DORA, Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Toplanmasında Dayanak Hukuki Nedenler
  DORA , tıbben gerekli olan kanuni zorunluluklar dışında doğrudan müşterilere/tüketicilere yönelik herhangi bir veri toplamamaktadır; ancak çalışanlar ile diğer DORA yöneticileri, temsilcileri ya da diğer irtibat kişilerinin verileri bulundurabilmektedir. Bu nedenle doğrudan herhangi bir kişisel verinin tarafımızca toplanmadığını açıkça beyan ederiz. Ancak yukarıda sınırlı bir şekilde elde edilen çalışan ve diğer şirket temsilcileri ya da irtibat şahıslarının verileri konusunda da aşağıdaki açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşmaktayız.

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerin büyük çoğunluğu tarafınızca açık rıza ile verilen bilgilerden elde edilmektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru formları ve referanslar, sözleşme ve sözleşme değişiklikleri, iletişim bilgileri, DORA çalışanlarının bordro için gerekli bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşmaktadır. İnternet sitesinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar, çağrı merkezimiz aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, DORA tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  DORA tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecektir. Şöyle ki kişisel veriler;
 • DORA’ya ait internet sitesinin daha iyi hizmet sunması ve sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • DORA tarafından sunulan ürün ve hizmet teklifleri, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, reklam, tanıtım , promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • DORA birimlerince siparişlerin hazırlanması, teslimi ve devamı süreçlerin yönetilmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanması,
 • DORA’ya ait ticari ve iş stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla işlenebilecektir.
 1. Kişi ve Amaç Bakımından Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan Kişisel Veriler, Kanun’un 8 ve 9uncu maddeleri uyarınca toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, 3üncü maddede sayılan faaliyetler de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile sadece hizmet ya da ticari faaliyetin sürdürülmesi amacıyla DORA’nın çözüm ortaklarına, danışmanlarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketler ile kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kanun’un 10uncu maddesi uyarınca, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendilerinin aydınlatılmalarını öngörmektedir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür. Kanun hükümlerine göre DORA, ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Kanun’un 3üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, web sayfasını ziyaret ettiğiniz DORA BİYOTEKNOLOJİ AR-GE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

Kanun’un 3üncü maddesine göre, “Veri işleyen”, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11inci maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Şöye ki;

-Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan ve Kanun’un 11inci maddesinde belirtilen haklar kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için kullanılacak adres “ Ahlatlıbel Mah. 1859 Cad. No:16 Çankaya Ankara” adresidir.

Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  -Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  -Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  -Talep konusu (Varsa başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler)
  Bu haklarınızı kullanabilmenizi kolaylaştırmak bakımından DORA tarafından sizler için hazırlanan başvuru formunu kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. DORA’ya iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası ücret alınır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halindeise kayıt ortamanın maliyeti talep edilir. DORA, gerekli görmesi halinde, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için ek bilgi talep edebilir; başvuruda belirtilen hususların netleştirilebilmesi için kişisel veri sahibine soru yöneltebilir.

Başvuru Formu

Profesyonel ekibimiz ile yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kvkk